Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

leirelatent:

Iceland (2016)

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamisza misza
2925 a334
Ave Maria
Reposted fromczinok czinok viamegustonanista megustonanista
2907 3453
When you have to party with your family but you're dead inside.
Reposted fromczinok czinok viamegustonanista megustonanista
9760 9e9c 500
Reposted fromcorkeyL corkeyL viafelicka felicka
8008 5296 500

qoa:

lost without you pt. 5

satellite images found on Apple Maps

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
8812 2438 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapuszka puszka
7483 39d7
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze vianikotyna nikotyna
3364 7497 500
Reposted fromrol rol
"Pierwszy sekret szczęścia to emocjonalna niezależność. Wiesz, co mam na myśli? Nie można oczekiwać, że szczęście da ci druga osoba, albo że ona uczyni cię szczęśliwą. Nie możesz nawet oczekiwać, że pozwoli ci być szczęśliwą, jakbyś musiała prosić o pozwolenie czy coś. Trzeba swoje szczęście stworzyć samemu, w środku i nie pozwolić, by ktokolwiek je tknął albo odebrał".
— Sharon Owens - Siódmy sekret szczęścia
Reposted frommy-little-world my-little-world viasoulwax soulwax

"Statue of Liberty" made from bombed rubble of Aleppo, by Syrian artist Tammam Azzam.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Reposted frome-gruppe e-gruppe viasoulwax soulwax
2080 8c11 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vianikotyna nikotyna
7566 e89a
Reposted fromfungi fungi vianikotyna nikotyna
0153 db0a 500
Reposted frommarzyciel marzyciel viapsychoviolet psychoviolet

October 23 2016

3290 4a93
Reposted frombudas budas viapsychoviolet psychoviolet
4782 57d3 500
Reposted fromvounsky vounsky viamegustonanista megustonanista
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viano-longer-kore no-longer-kore
2981 7e6c
Reposted fromnightmvre nightmvre viapuszka puszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl